Bahagian A soalan sejarah kesusasteraan melayu tradisional

Bahagaian A : Sejarah kesusasteraan Melayu tradisional.
1998.
3. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan ciri-ciri sastera tulisan [25].

4. “Raja Ali Haji ialah seorang penulis sastera sejarah dari Riau pada abad ke-19 yang memberikan sumbangan penting kepada sastera sejarah”
A. Huraikan kegiatan penulisan Raja Ali Haji [9].
B. Jelaskan pembaharuan yang dibawa oleh Raja Ali Haji dalam karya sastera sejarahnya [16].

1999.
3. “Kedatangan Islam telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional”.
A. Huraikan sumbangan-sumbangan tersebut [16].
B. Nyatakan ciri-ciri tertentu pada karya-karya Melayu tradisional zaman tersebut [9].

4. Hamzah fansuri ialah tokoh yang memainkan peranan penting dalam perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional. Berdasarkan ketokohan beliau, huraikan perkara-perkara yang berikut ;
A. Latar kehidupannya [5].
B. Sumbangannya dalam perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional [8]
C. Keistimewaan karyanya [12].

2000.
3. Cerita berbingkai dapat digolongkan sebagai sastera hikayat yang terkemuka dalam kesusasteraan Melayu tradisional.
A. Huraikan sifat-sifat umum cerita berbingkai [9].
B. Dengan memberikan contoh, huraikan peranan cerita berbingkai dalam masyarakat [16].

4. Sastera annal atau silsilah merupakan sebuah genre sastera Melayu bertulis yang lahir selepas kedatangan Islam.
A. Bincangkan latar masyarakat yang melahirkan karya sastera silsilah [9].
B. Jelaskan tujuan utama karya ini ditulis [8].
C. Huraikan unsur-unsur Islam yang terdapat dalam karya ini [8].

2001.
3. Beberapa karya kesusasteraan Melayu Tradisional turut memuatkan persoalan yang dapat menjadi panduan kepada raja dan pembesar untuk memerintah sesebuah negara. Dengan merujuk kepada karya-karya dan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan lima panduan untuk raja dan pembesar memerintah sesebuah negara [25M].

4. Cerita rakyat padat dengan persoalan dan latar masyarakat yang dapat memberi hiburan dan kritikan sosial yang membina termasuk pendidikan atau moral. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai daripada cerita jenaka, jelaskan lima aspek pendidikan atau moral yang dapat diperoleh [25].

2002.
3. Mitos merupakan salah satu unsur penting dalam khazanah kesusasteraan Melayu tradisional dan mempunyai hubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat Melayu zaman silam.
A. Huraikan empat ciri mitos [16].
B. Jelaskan tiga kedudukan mitos asal-asul kejadian manusia yang dikatakan bermula daripada Nabi Adam dalam kesusasteraan Melayu tradisional [9].

4. Huraikan tentang tokoh Sheikh Daud al-fatani. Berdasarkan perkara-perkara berikut ;
A. Latar belakangnya [15].
B. Karya-karyanya [10].

2003
1. Cerita legenda merupakan salah sebuah naratif lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Melayu.
A. Jelaskan maksud cerita legenda [5].
B. Huraikan empat faktor yang mendorong penyebaran cerita legenda di kalangan masyarakat Melayu [20].

2. Kepahlawanan adalah antara beberapa persoalan yang terdapat dalam karya kesusasteraan Melayu Tradisional.
A. Jelaskan maksud persoalan kepahlawanan [5M].
B. Dengan memberikan contoh, huraikan empat aspek kepahlawanan dalam karya kesusasteraan Melayu Tradisional [20M].

2004.
1. Sastera hikayat merupakan satu daripada hasil penulisan yang awal dalam sejarah kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan tiga kelompok sastera hikayat dan berikan contoh karyanya [9].
B. Huraikan empat ciri umum sastera hikayat [16].

2. Persoalan tentang kesetiaan rakyat terhadap raja merupakan satu daripada unsur yang diungkapkan dalam kesusasteraan Melayu tradisional.
A. Jelaskan tiga sebab mengapa persoalan tentang kesetiaan rakyat terhadap raja penting kepada masyarakat tradisional [9M].
B. Huraikan empat keberkesanan karya kesusasteraan Melayu Tradisional dalam masyarakat [16].

2005.
1. Masyarakat Melayu zaman silam mempunyai bentuk undang-undang adat yang tersendiri yang kini dikenali sebagai kesusasteraan undang-undang.
A. Nyatakan dua kumpulan hasil kesusasteraan undang-undang Melayu tradisional dan tiga contoh karya kesusasteraan tersebut [5].
B. Jelaskan lima ciri kesusasteraan undang-undang Melayu tradisional beserta contoh ciri kesusasteraan tersebut [20].

2. Cerita binatang yang tergolong dalam cerita rakyat mengandungi banyak unsur moral. Dengan memberikan contoh, huraikan lima unsur moral yang terdapat dalam cerita binatang [25].

2006
1 A. Dengan memberikan contoh, jelaskan maksud sastera sejarah [5].
B. Huraikan empat ciri sastera sejarah [20]

2. Sastera Melayu zaman pra-Islam berunsur Hindu banyak dipengaruhi oleh epik Ramayana dan Mahabharata.
A. Nyatakan dua contoh karya sastera Melayu yang menerima pengaruh daripada kedua-dua epik tersebut [4].
B. Jelaskan tiga faktor mengapa epik Ramayana dan Mahabharata mempengaruhi penulisan sastera Melayu zaman itu [9].
C. Huraikan empat ciri karya sastera Melay zaman pra-Islam berunsur Hindu [12].

2007.
1. A. Jelaskan maksud sastera kitab dan latar belakang penulisannya. Sebutkan
nama lima pengarang sastera kitab (9).
B. Jelaskan dua bidang ilmu utama yang terkandung dalam sastera kitab (4).
C. Berdasarkan dua bidang ilmu utama dalam sastera kitab, pilih sebuah karya daripada setiap bidang ilmu utama tersebut dan huraikan persoalan yang terkandung di dalamnya (12).

2. Raja Ali Haji merupaan antara pengarang yang banyak memberikan sumbangan dalam kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan latar belakang beliau (10).
B. Sebutkan lima buah karya beliau yang penting dan jelaskan kandungan setiap karya tersebut (15)..

2008.
1. Jelaskan pengertian cerita mitos, dan huraikan empat golomgan cerita mitos yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu tradisional. (25).

2. Bukhari al-Jauhari merupakan antara tokoh yang memberikan sumbangan dalam kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan dua pendapat berbeza tentang asal-usul tokok ini (4).
B. Nyatakan karya tokoh ini (1).
C. Jelaskan latar belakang karya tersebut (4).
D. Huraikan empat sumbangan karya tersebut kepada khalayak zamannya
(16).

2009.
1. Dalam pustaka persuratan Melayu, syair merupakan jenis puisi yang kedua terbesar jumlahnya selepas pantun.
A. Namakan tokoh yang mempelopori penciptaan dan penulisan syair Melayu (1).
2. Huraikan tiga jenis tema syair Melayu (9).
3. Jelaskan lima fungsi syair dalam kehidupan masyarakat Melayu (15).

2. A. Huraikan lima ciri sastera lisan Melayu (10).
B. Bincangkan sindiran pengarang terhadap kehidupan masyarakat berdasarkan cerita jenaka (15).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s