Bahagian B contoh soalan Sulalatus salatin stpm

Bahagian B : SULALATUS SALATIN SEJARAH MELAYU

1. STPM 1998.
1. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Maka sembah Demang Lebar Daun, “Sungguh tuanku seperti khabar orang itu, jikalau tuanku berkehendakkan patik itu, patihkan sembahkan, lamun mahu duli tuanku berjanji dahulu dengan patik”. Maka titah baginda, “Apa janji paman hendak diperjanjikan dengan hamba itu ? Katakan oleh paman hamba dengar.’ Maka sembah Demang Lebar Daun, “Barang maklum duli tuanku yang Maha Mulia, jikalau anak patik telah terambil ke bawah duli, jikalau ia terkena penyakit seperti patik-patik yang lain, telah maklum ke bawah duli tuanku itu, jikalau ada ampun kurnia duli Yang Maha Mulia, janganlah duli tuanku keluarkan dari bawah istana tuanku. Biarlah dia jadi gembala dapur Yang Maha Mulia. Dan menyapu sampah di bawah peraduan duli tuanku. Seperkara lagi, perjanjian patik mohonkan anugerah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, segala hamba Melayu jikalau dosanya ke bawah duli, patik pohonkan jangan di difadihatkan. Dinista yang keji-keji, jikalau patut pada hokum syarak bunuh, jangan duli tuanku aibi”.

Maka titah Seri Teri Buana, “Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hambapun hendak minta janji juga pada paman”. Maka sembah Demang Lebar Daun, “Janji yang mana itu, patik pohonkan titah duli Yang Maha Mulia.” Maka titah Seri Teri Buana, “Hendaklah oleh segala cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim jahat pekertinya, jangan segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga”.

Maka sembah Demang Lebar Daun, ‘Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuaku,” Maka titah Seri Teri Buana, “Baiklah paman, kabullah hamba akan waad itu”. Maka bagindapun bersumpah-sumpahlah dengan Demang Lebar Daun. Titah baginda, “Barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya dibalikkan Allah bumbungan rumahnya ke bawah kaki ke atas”. Maka sembah Demang Lebar Daun, “Jikalau raja Melayu itu mengubahkan perjanjiannya dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan takhta kerajaannya,”. Itulah dianugerahkan Allah subhanahu wa taala pada segala raja-raja Melayu, tiada pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu, jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya, tiada pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu. Jikalau sebagaimana sekalipun besar dosanya, tiada diikat dan tiada digantung, difadihatkan dengan kata-kata yang keji hingga sampai pada hokum mati, dibunuhnya. Jikalau ada seorang raja-raja Melayu itu memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa (Sulalatus Salatin, Hlm. 25-26).

A. Apakah peranan Seri Teri Buana dalam waad mengikut petikan di atas, dan huraikan latar belakang beliau [8].
B. Nyatakan lima intipati perjanjian yang disebutkan dalam petikan di atas [5].
C. Berikan contoh-contoh dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, apabila waad tidak dipatuhi [12].

2. Sastera Sejarah atau historiografi Melayu adalah hasil karya yang mengandungi unsur sejarah tetapi ditulis dalam bentuk sastera.
A. Huraikan lima ciri sastera sejarah atau historiografi [5].
B. Berdasarkan contoh-contoh daripada Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, huraikan
i. Lima unsur sejarah dan [10].
ii. Lima unsur sastera [10].

2. STPM 1999.
1. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Beberapa lama antaranya di jalan, maka sampailah ke Pahang, lalu mudik ke negeri. Maka dipersembahkan orang kepada Sultan Muhammad. “Bahawa laksamana datang, dititahkan paduka adinda dari Melaka mengadap tuanku.” Maka bagindapun keluarlah dihadap segala hulubalang Pahang. Seri Pikrama Raja, Penghulu Bendahari Pahang, dititahkan baginda menjemput surat itu. Setelah datang ke perahu laksamana, maka suratpun disambut orang, dibawa ke darat bersama-sama dengan Laksamana. Maka surat itupun di bawa naik ke gajah, lalu diarak dengan gendang, serunai, nafiri, nagara di bawah payung putih berapit dua. Maka Laksamana berpesan pada seorang orangnya. “Jikalau surat sudah dibaca, hendaklah engkau bunuh seorang keluarga Seri Akar Raja’. Maka kata orang itu, “Baiklah”. Maka suratpun sampailah ke dalam. Segala orang yang mengadap Sultan Muhammad itu sekaliannya turun dari atas balai, melainkan Sultan Pahang juga tinggal seorangnya. Maka gajahpun dikepilkan di balai, suratpun disambut bentara, lalu dibaca oleh khatib, demikian bunyinya, “Salam doa paduka adinda datang kepada kakanda …..”. (Sulalatus salatin, Hlm. 182).

A. Huraikan tiga perkara penting yang terdapat dalam petikan di atas [6].
B. Huraikan arahan Sultan Muhammad sebelum petikan di atas yang menyebabkan Laksamana di hantar ke Pahang [8].
C. Siapakah paduka adinda dalam petikan di atas, bincangkan ketegasan baginda dalam pemerintahan seperti yang terdapat dalam Sulalatus salatin Sejarah Melayu [11].

2. “Tun Seri Lanang banyak menyelitkan unsur mitos dalam Sulalatus Salatin sejarah Melayu”.
A. Nyatakan tiga jenis mitos yang diselitkan Tun Seri Lanang dan huraikan satu contoh mitos bagi setiap jenis yang dinyatakan [15]
B. Bincangkan fungsi mitos yang digunakan Tun Seri Lanang [10].

3. STPM 2000.
1. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ditulis untuk mengagungkan raja-raja dan negara kota Melaka.
A. Dengan memberikan contoh yang jelas, huraikan keagungan raja-raja Melaka [10].
B. Bincangkan keagungan negara Melaka berbanding dengan negara-negara luar [15].

2. Selain menggambarkan keagungan kerajaan Melayu, Sulalatus Salatin juga menggambarkan watak wanita yang turut menyumbang kepada pemantapan kerajaan Melayu. Antaranya watak Tun Kudu, Tun fatimah dan Tun Teja. Pilih dua watak tersebut dan huraikan ;
A. Latar belakang watak [6].
B. Perwatakan, dan [12].
C. Sumbangan watak dalam perkembangan kerajaan Melaka [7].,

4. STPM 2001.
1. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
“Maka oleh Sang Rajuna Tapa, beras dikatakannya tiada lagi. Maka titah Raja Iskandar Syah, “Cari barang siapa yang ada berjual, jangan ditawar lagi.” Maka dicari secupakpun hendak dibeli tiada orang berjual ; dengan demikian orang Singapura pun letihlah; tiada terangkatkan senjatanya lagi. Setelah dilihat oleh Sang Rajuna Tapa telah letihlah isi negeri Singapura itu, pada waktu malam dibukanyalah pintu kota, maka masuklah rakyat Jawa (Sulalatus Salatin, Hlm. 70).

A. Huraikan tiga peristiwa yang berlaku sebelum peristiwa dalam petikan di atas [9].
B. Peristiwa yang digambarkan dalam petikan di atas sebenarnya berfungsi untuk mengetengahkan beberapa aspek moral. Huraikan empat aspek moral yang berunsur negatif berdasarkan petikan tersebut [16].

2. Tun seri Lanang banyak sekali memasukkan pengaruh luar dalam teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Dengan memberikan contoh-contoh, huraikan pengaruh-pengaruh luar yang berikut ;
A. Empat pengaruh Islam [16].
B. Tiga pengaruh Hindu [9].

5. STPM 2002.
3. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Syahadan datanglah ke Teluk Belanga, maka kenaikan itu tiadalah tertimba lagi. Lalu akan tenggelam. Maka titah baginda, ; Apa yang ada lagi di dalam perahu ini, maka tiada ia mahu timbul ini ?” Maka sembah menteri baginda ; “Pada pendapat patik, kalau sebab mahkota kudrat itu juga tuanku, maka kenaikan demikian halnya.” Maka diambil mahkota itu, lalu diletakkan baginda ke air . Sekonyong-konyong teduhlah ribut itu dan ombakpun tenang seperti air di dalam balang. Maka didayungkan oranglah ke pantai; setelah datang ke pantai maka bagindapun turunlah, membawa isteri baginda diiringkan mendara perwara sekalian, bermain di padang Temasek itu. Maka segala perahu yang banyak itu pun datanglah semuanya berkampung, dan segala orang Orang Besar-besar itu turun dengan isterinya mengadap baginda dua laki isteri (Sulalatus Salatin, Hlm. 39-40).

A. Siapakah yang dimaksudkan dengan baginda dalam petikan di atas [1].
B. Huraikan dua peristiwa yang berlaku sebelum petikan dan dua peristiwa yang berlaku selepas petikan di atas [16].
C. Nyatakan dua peristiwa lain dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) yang menyamai gambaran luar biasa seperti dalam petikan di atas [8].

4. Di samping memiliki ketinggian nilai kesusasteraan, Sulalatus Salatin (Sejarah melayu) juga mempunyai kedudukan tersendiri sebagai sumber pengajaran dan pendidikan moral kepada raja-raja Melayu.
A. Huraikan peristiwa-peristiwa berikut dalam konteks pengajaran dan pendidikan moral kepada raja-raja Melayu.
i. Peristiwa anak Sang Rajuna Tapa dipercanggaikan di hujung pasar oleh Raja Iskandar Syah [3].
ii. Peristiwa Sultan Alauddin Riayat Syah menangkap pencuri pada waktu malam [3].
iii. Peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang oleh Sultan Mahmud [3].
B. Jelaskan empat keistimewaan Sulalatus Salatin (sejarah Melayu) sebagai sumber sejarah moral kepada raja-raja Melayu [16].

6. STPM 2003
3. Dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, terdapat dua peristiwa yang menggambarkan sifat taat setia dan ketegasan hamba Melayu kepada raja, antaranya ialah kesetiaan dan ketegasan Bendahara Paduka Raja terhadap Raja Muhammad, dan Tun Biajid terhadap Sultan Mahmud Syah. Berdasarkan dua peristiwa tersebut ;
A. Huraikan gambaran kesetiaan
i. Bendahara Paduka Raja Tun Perak [4].
ii. Tun Biajid [4].
B. Huraikan gambaran ketegasan
i. Bendahara Paduka Raja Tun Perak [4].
ii. Tun Biajid [4].
C. Terangkan tiga sebab yang mewajarkan Bendahara Paduka Raja Tun Perak dan Tun Biajid berperwatakan setia dan tegas [9].

4. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Adapun akan Hang Hussain Cengang hendak kahwin dengan anak hang Usuh. Setelah sudah nikah, maka nasi hadapan pun dikeluarkan orang. Maka segala orang tua-tua mengadap bersuap-suapan itu. Setelah tiga suap seorang bersuap-suapan itu, maka nasi itu pun hendak diangkat orang, maka dipegang oleh Hang Hussain Cengang, katanya, “Jangan diangkat dahulu, anak tuan hendak sudah, sudahlah; hamba lagi hendak makan, kerana belanja hamba banyak sudah habis.” Maka dimakannya seorang, seraya berdiri lutut. Setelah habis nasi itu, maka segala perempuan yang memandang kelakuannya itu, semuanya riuh tertawa gelak-gelak. Setelah sudah ia makan, maka Hang Hussain Cengang pun masuklah ke pelaminan (Sulalatus Salatin, Hlm. 200 – 201).
A. Jelaskan mengapa perempuan yang memandang kelakuannya itu, semuanya riuh tertawa gelak-gelak.[5].
B. Huraikan empat tujuan petikan episod di atas ditulis [20].

7. STPM 2004.
3. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Hatta berapa lamanya, datanglah peredaran dunia; maka Sultan Mansur pun geringlah. Setelah diketahui baginda dirinya akan mangkat, maka baginda pun menyuruh memanggil anakanda baginda, Raja Ahmad, timang-timangannya Raja Hussain ; dan Bendahara Paduka Raja, dan segala orang Besar-besar sekalian, datang berkampung. Maka titah Sultan Mansur Syah pada sekalian, mereka itu. “Ketahui olehmu sekalian, bahawa dunia ini telah lepaslah rasanya daripada genggamanku; melainkan negeri akhiratlah penghadapanku. Adapun petaruhkulah pada Bendahara dan segala Orang kaya-kaya sekalian, anak kita Ahmad ialah ganti kita pada tuan-tuan sekalian. Jikalau barang sesuatu salahnya, hendaklah dimaafkan oleh tuan-tuan sekalian, kerana ia budak yang bebal, tiada tahu istiadat.”

Setelah segala mereka mendengar titah Sultan Mansur Syah demikian itu, maka sekaliannya pun menangislah terlalu sangat. Maka sembah Bendahara Paduka Raja dan segela menteri hulubalang, Orang Kaya-kaya sekalian, “Ya tuanku, jangan apalah hati patik sekalian duli tuanku perbinasakan dengan titah yang sedemiian itu; bahawa patik sekalian ini adalah berkaul jika diafiatkan Allah taala kiranya Duli Yang Dipertuan daripada gering sekali ini, habislah segala harta yang di dalam khazanah patik, akan patik sekalian sedekahkan pada segala fakir miskin; tetapi barang dijauhkan Allah kiranya yang demikian itu, jikalau layu rumput di halaman Yang dipertuan, seperti titah itulah patik sekalian kerjakan.”

Maka Sultan Mansur Syah pun memandang kepada anakanda baginda, Raja Ahmad; maka titah baginda, “Hei anakku, ketahui olehmu, bahawa dunia ini sekali-kali tiada kekal adanya. Yang hidup itu sedia akan mati juga sudahnya; iman yang sempurna dan peekerti yang baik, itulah yang kekal disebut orang selama-lamanya. Adapun peninggalan aku ini, hei anakku, hendaklah engkau berbuat adil sangat-sangat, dan jangan engkau mengambil hak orang tiada sebenarnya.” (Sulalatus Salatin, Hlm. 171-171).
A. Jelaskan makna rangkaikata di bawah berdasarkan petikan di atas.
i. bahawa dunia ini telah lepaslah rasanya daripada genggamanku [2].
ii. kerana ia budak yang bebal, tiada tahu istiadat.” [2].
iii. jangan engkau mengambil hak orang tiada sebenarnya.” [2].
B. Terangkan tiga wasiat yang telah disampaikan oleh Sultan Mansur Syah [9].
C. Huraikan dua peranan wasiat seperti yang dikemukakan dalam petikan diatas [10].

4. Tun Perak ialah tokoh pembesar Melaka yang unggul.
A. Terangkan latar belakang Tun Perak sebelum menjadi Bendahara [3].
B. Huraikan dua peristiwa yang membawa kepada perlantikan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka [12].
C. Huraikan tindakan yang diambil oleh Bendahara Tun Perak bagi perkara yang berikut.
i. Serangan Siam kali ke-2 (pimpinan Awi Dicu) ke atas Melaka [5].
ii. Menawan Indera Pura [5].

8. STPM 2005.
3. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Setelah hampir dinihari, maka masuklah Li Po membawa Tun Perpatih Putih dengan segala menteri dan orang Besar-besar hendak mengadap raja Cina. Maka datanglah gagak sekawan, tiada terhisabkan banyaknya, turut masuk sama-sama.

Setelah datang kepada pintu kota, maka Li Po pun berhenti dengan sekalian mereka. Maka gagak itu punberhenti; maka berbunyilah gong pengerah, gemuruh bunyinya dan pintu pun terbuka, maka Li Po dengan sekalian mereka itu pun berjalanlah masuk, dan gagak pun masuk. Maka datang ke pintu selapis lagi, berhenti pula; gagak pun berhenti juga, hingga sampai kepada tujuh lapis pintu pun demikian juga. Setelah datang kepada balairung, hari pun siang. Maka sekalian mereka pun duduklah di balai, masing-masing pada tempatnya. Adapun balai itu panjangnya separsakh, tiada beratap; daripada banyaknya orang mengadap itu hingga bertemu-temu lutut juga, tempatnya tiada bersela lagi; semuanya itu segala menteri dan hulubalang belaka.

Maka gagak berkawan itu sekaliannya mengembangkan sayapnya, menaungi sekalian mereka itu. Maka berbunyilah guruh, petir dan kilat sabung-menyabung. Maka raja China pun keluar; berbayang-bayang rupanya kelihatan dari dalam mungkur kaca dalam mulut naga. Demi melihat raja China, maka sekalian mereka itu pun semuanya menundukkan kepala ke bumi menyembah raja China, tiada mengangkat muka lagi (Sulalatus Salatin, Hlm. 132.)

A. Huraikan lima gambaran luar biasa yang terdapat di istana raja Cina semasa rombongan Tun Perpatih Putih berada di sana [15].
B. Jelaskan dua kebijaksanaan tun Perpatih Putih semasa berada di China seperti yang terdapat dalam Sulalatus Salatin Sejarah melayu [10].
4. Keruntuhan nilai kemanusiaan di Melaka telah membawa kepada pembunuhan Bendahara Seri Maharaja. Berdasarkan Sulalatus Sejarah Melayu, huraikan lima faktor yang membawa kepada keruntuhan nilai tersebut [25].

9. STPM 2006
3. Huraikan lima peristiwa atau perlakuan yang berulang-ulang yang terdapat dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu [25].

4. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Adapun pada zaman itu negeri Melaka terlalulah ramainya, segala datangpun bertambah-tambah berkampung; dari sebelah kampong Keling datang ke Kuala Penajuh, rapat rumah; orang pergi-pergian dari Melaka hingga datang ke Jugra tiada membawa api; barang di mana dia berhenti, di sana adalah kampong orang. Dan dari sebelah sini dating ke batu Pahat, demikian juga; kerana rakyat Melaka sembilan belas laksa banyaknya yang dalam negeri juga itu.

Hatta maka datang sebuah kapal Peringgi dari Goa, ia berniaga di Melaka. Maka dilihat oleh Peringgi itu, negeri Melaka terlalu baik, bandarnya terlalu ramai. Maka segala ……..

Setelah datanglah musim akan kembali, maka kapitan kapal itu kembalilah ke Goa. Setelah ia datang ke Goa, maka diwartakannyalah pada wizurai, peri kebesaran negeri Melaka, dengan makmurnya, dan terlalu ramai bandarnya. Pada masa itu wizurai Goa, Alfonso d’Albuquerque namanya. Maka ia pun terlalu ingin mendengar khabar negeri Melaka itu. Maka ia menyuruh berlengkap kapal tujuh buah; ghali panjang sepuluh; fusta tiga belas. Setelah sudah lengkap, maka disuruhnya menyerang Melaka pada Gonsalo Pereira; nama kapitannya Mor (Sulalatus Salatin, Hlm. 244-245).

Petikan di atas menggambarkan kemakmuran dan keagungan Melaka sehingga mendorong Peringgi ingin menaklukinya. Huraikan lima faktor yang menyebabkan Melaka menjadi sebuah negeri yang makmur dan agung [25].

10. STPM 2007.
3. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Sekali persetua Sultan Mahmud Syah bermain dengan isteri Tun Biajid, anak Laksamana Hang Tuah, pada tatkala itu Tun Biajid tiada di rumah, pergi ke Merba, kerana Merba pegangannya. Maka pada suatu malam Sultan Mahmud pergi ke rumah isteri Tun Biajid, setelah dinihari maka baginda pun kembali. Maka Tun Biajid pun baru datang dari Merba, diiringkan oleh orang-orangnya hendak pulang ke rumahnya, maka bertemu dengan Sultan Mahmud Syah yang kembali dari rumah isterinya. Maka Tun Biajid pun tahu akan Sultan Mahmud Syah bermain dengan isterinya itu; Jikalau hendak dibunuhnya pada masa itu dapat, kerana tiada beberapa orang yang mengiringkan baginda. Daripada ia hamba Melayu tiada ia mahu mengubahkan setianya sekadar lembingnya ditimang-timangnya. Katanya ‘Hei Sultan Mahmud demikianlah pekerjaan tuan hamba kepada hamba ? Sayang tuan hamba tuan kepada hamba jikalau tuan hamba bukannya tuan kepada hamba, jika tidak lembing ini kuterbangkan di dada itu, ubah nama si Biajid anak Laksamana Hang Tuah. Maka tatakala segala hamba raja yang mengiringkan baginda itu hendak gusar, maka titah Sultan Mahmud Syah, jangan kamu semua marah, kerana katanya itu benar, Kita sedia salah kepadanya. Pada hukumnya patut kita dibunuhnya, daripada ia hamba Melayu tidak ia mahu derhaka. Maka demikian lakunya. Maka bagindapun kembali ke istana.

Maka oleh Tun Biajid isterinya itu ditalaknya dan dia pun tiadalah mahu mengadap dan bekerja lagi. Maka oleh Sultan Mahmud, Tun Biajid dipanggil baginda. Maka Tun Biajid pun datang mengadap maka gundek baginda yang bernama Tun Iram Sendari itu dianugerahkan baginda pada Tun Biajid. Maka diambil oleh Tun Biajid akan Tun Iram sendari itu diperisterikannya. Sungguhpun demikian, tiada juga Tun Biajid mahu ke majlis, jika dititahkan dari rumahnya turun ke perahu lalu pergilah ia.

Pada suatu malam Sultan Mahmud Syah pergi ke rumah seorang perempuan, Tun Dewi namanya. Maka didapati baginda Tun Ali Sandang ada di sana. Maka Sultan Mahmud pun berbalik, baginda menoleh ke belakang, dilihat baginda Tun Isap anak Tun Abu Yazid, cucu Tun Sayid, cicit Seri Udana, Piut Tun Hamzah anak Bendahara Seri Amar Diraja, ada mengiring baginda. Maka oleh Sultan Mahmud diambil baginda sirih dipuan, dianugerahkan kepada Tun Isap. Maka Tun Isappun fikir pada hatinya, “Apa gerangan ertinya Yang Dipertuan memberi aku sirih dari puan ini ?” Pada bicaraku entah Yang Dipertuan menyuruh membunuh Tun Ali Sandang gerangan ?” Kerana pada zaman dahulu kala, sirih di puan raja itu terlalu mulia, tiada barang orang-orang yang dianugerahkan raja ; barang siapa dianugerahkan sirih dari puan itu, tanda kurnialah akan orang itu. (Sulalatus Salatin 193 – 194).

A. Jelaskan maksud rangkaikata yang berikut berdasarkan petikan di atas,
i. Tun Biajid tiada di rumah, pergi ke Merba, kerana Merba pegangannya (2).
ii. Daripada ia hamba Melayu tiada ia mahu mengubahkan setianya (2).
iii. Jika tidak lembing ini kuterbangkan di dada itu, ubah nama si Biajid anak Laksamana Hang Tuah. (2).
B. Mengapakah Sultan Mahmud menganugerahkan sirih kepada Tun Isap ? (3).
C. Huraikan empat mesej yang terdapat dalam petikan di atas (16).

4. Baca petikan di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
Adapun Tun Perpatih Puteh mengadap Raja Cina, kesepuluh jarinya dibubuh sepuluh bentuk cincin; barangsiapa menteri Cina memandang legap kepada cincin itu, dihulur oleh Tun Perpatih Putih sebentuk, diberikan kepada menteri yang memandang itu. Demikianlah pada sehari-hari ia mengadap raja Cina, maka barangsiapa yang memandang cincinnya itu diberinya. Maka titah Raja Cina kepada Tun Perpatih Putih ; Apa kegemaran orang Melaka ; Maka sembah Tun Perpatih Putih ; “Sayur kangkung tuanku, jangan dikerat-kerat, belah panjang-panjang, iaitulah kegemaran kami orang Melaka makan, Tuanku !” Maka disuruh oleh raja Cina sayurkan kangkung seperti yang diperkatakan oleh Tun Perpatih itu. Setelah sudah masak, dihantarkan dihadapan Tun Perpatih Putih, dan orang Melaka sekaliannya pun membibit hujung sayur kangkung itu, serta menegadah, mengangakan mulutnya. Maka kelihatanlah Raja Cina duduk di atas kerusi dalam mulut naga pada mangkur kacanya. Maka barulah dapat dilihat dengan nyata oleh orang Melaka akan raja China itu. Setelah sekalian China melihat orang Melaka makan sayur kangkung itu maka diturutnya. Sebab itulah orang China tahu makan kangkung datang sekarang. (Sulalatus Salatin, hlm. 133).
A. Jelaskan gambaran dramatik dalam petikan di atas (10).
B. Pilih tiga episod lain dalam Sulalatus Salatin sejarah Melayu yang menggunakan teknik dramatik, dan jelaskan gambaran yang dramatik dalam setiap episod tersebut (15).

11. STPM 2008.
3. Salah satu sifat istimewa yang dimilki oleh Bendahara Paduka Raja ialah kebijaksanaan.
A. Jelaskan latar belakang Bendahara Paduka Raja (5).
B. Huraikan empat contoh peristwa yang dapat menggambarkan kebijaksanaan tokoh ini (20).

4. Jelaskan gambaran masyarakat Melayu Melaka sebagaimana yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin (sejarah melayu) dari aspek berikut;
A. Corak pentadbiran (13).
B. Susun lapis masyarakat (12).

12. STPM 2009.
3. Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) yang ditulis oleh Tun Seri Lanang mengungkapkan tema kebesaran dan keagungan raja Melaka. Bincangkan penyataan ini (25).

4. A. Nyatakan makna lambang pada watak binatang di bawah ini seperti yang terdapat dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)
i. Pelanduk (2).
ii. Singa (2).
iii. Semut Besar (2).
iv. Biawak (2).
v. Ular sakti mona (2).

B. Huraikan peranan watak bukan manusia di bawah ini seperti yang terdapat dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)
i. Makhluk halus (5).
ii. Binatang (5).
iii. Tumbuh-tumbuhan (5).

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

bahagian d contoh soalan puisi tradisional melayu stpm

Bahagian D : contoh soalan puisi melayu tradisional.

1. STPM 1998
5. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Sama rata-sekata.

Jika mendapat sama berlaba
Kehilangan sama berugi
Yang ada dimakan bersama
Hati gajah sama dilapah
Hati kuman sama dicecah
Banyak diberi berumpuk
Sedikit beri bercecah
Besar kayu besar dahannya
Seikat seperti sirih
Serumpun seperti serai
Seciap seperti ayam
Sedencing seperti besi
Malu tak boleh diagih
Suku tak boleh dianjak
Melompat sama bongkok
Jalan sedundun
Selenggang seayun
Duduk sama rendah
Berdiri sama tinggi.
[Warnasari, Hlm. 342 – 343].

A. Apakah jenis puisi di atas. Huraikan ciri-ciri puisi ini (10).
B. Berdasarkan contoh-contoh dalam petikan puisi di atas, huraikan syarat-syarat hidup bermasyarakat yang tergambar di dalamnya (15).

6. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Syair Ghafilah.

I Pohon agama asalnya empat
Iman islam tauhid makrifat
Iqrar dan tauhid pohon ibadat
Terhimpun kepada dua syahadat.

II Erti iman percaya akan Allah
Erti Islam menjunjung titah
Erti tauhid mengesakan Allah
Erti makrifat mengenal Allah.

III Erti syahadat pengetahuan yang putus
Bernama makrifat jikalau terus
Meskipun ta’liq jikalau memutus
Cawangnya banyak lagipun halus.

IV. Dijadikan lidah supaya berkata
Lagi mendapat segala rasa
Dijadikan hati tempat bicara
Bernama fu’ad di dalam dada.

V. Akal itu bernama pengetahuan
Martabat yang lebih kepada insan
Kemudian malaikat jin dan syaitan
Jadilah taklif menanggung firman

A. Nyatakan maksud setiap rangkap I, II, III, IV dan V syair di atas [10].
B. Huraikan keindahan-keindahan yang terdapat dalam syair di atas [15].

2. STPM 1999.
5. Baca dengan teliti kedua-dua petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

A. Ada padi adalah beras
Bertanak nasi periuk belanga
Adalah budi adalah balas
Orang berbudi kita berbahasa.

Akar keladi melilit selasih
Selasih tumbuh di hujung taman
Keluarga budi junjungan kasih
Mesra kenangan sepanjang zaman.

Di sana padi di sini padi
Padi huma dari seberang
Di sana budi di sini budi
Barulah nama disebut orang.

[Warnasari, hlm. 325-326].

i. Nyatakan jenis puisi di atas, dan terangkan teknik penulisannya dengan memberikan contoh [6].
ii. Jelaskan tiga buah fikiran dalam puisi di atas [6].

B. Dengarkanlah hai yang budiman
Budi itulah yang pohon ihsan
Yang baik itulah peri budilah
Bahawa budi itulah yang layaklah
Dengan kaya itu yang ada berbudi
Kasihan yang tiada berbudi
Jikalau harta alam punyamu
Tetapi budi yang tiadamu
Kasinya itulah namamu itu
Ke sinilah lagi adamu itu
Jikalau menjadi kaya mintalah budi itu
Ialah cahaya hai tuhanku,
Bukhari yang salah,
Ku tahani jua pemintalah,
Hadapnya anugerahMu itu,
Memohonkan ia padaMu itu.

[Warnasari, hlm. 381].

i. Nyatakan jenis puisi di atas, dan terangkan teknik penulisannya dengan memberikan contoh [6].
ii. Jelaskan tiga buah fikiran penyair dalam puisi di atas [6].

6. Baca dengan teliti kedua-dua petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

A. Apabila dengki sudah bertanah –
Datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Pekerjaan marah jangan dibela –
Nanti hilang akal di kepala.

Bakhil jangan diberi singgah –
Itulah perompak yang amat gagah.

Pekerjaan takbur jangan dirapih –
Sebelum mati didapat juga sapih.

[Warnasari, hlm. 337 – 338].

i. Nyatakan jenis puisi di atas [2].
ii. Nyatakan empat larangan pengarang dalam puisi di
atas dan kemukakan pandangan anda tentang larangan-larangan tersebut [8].

B. Matahari empat bulan lima,
Bintang tujuh ke mata aku,
Bintang berayun ke dagu aku,
Bulan purnama di kening aku,
Semut beriring-iring di bibir aku,
Gajah sekawan di gigi aku,
Ombak beralun di lidah aku,
Suara aku seperti Nabi Daud,
Rupa aku seperti nabi Yusuf,
cahaya aku seperti cahaya nabi Muhammad,
berkat aku memakai permanisan sama jadi dengan aku,
dengan berkat la-ilaha-il-lallah.

Warnasari, hlm. 348 – 349.

i. Huraikan tiga unsur gaya bahasa dalam puisi di atas dan berikan contoh-contohnya [6].
ii. Pilih tiga citra yang digunakan dalam puisi di atas dan jelaskan kesan penggunaaanya [9].

3. STPM 2000.

5. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kota.
Kota melintang empat persegi ;
Lompang meriam memutih kelihatan ;
Kedai beratur berbaris-baris ;
Pohon nyiur berbanjar-banjar ;
Pohon pinang seperti pagar ;
Istana besar sembilan ruang ;
Balai penghadapan peseban agung ;
Tujuh ruang tujuh pemanah ;
Selejang kuda berlari-lari ;
Selelah burung terbang ;
Tiang sudut menteri delapan,
Tiang panjang Maharaja Lela,
Tiang tengah syukur menanti,
Tiang dapur tanggung olek ;
Galang-galang ular berang,
Kasau kecil puteri menyembah,
Kasau lentik helang berbega,
Penuh sesak hamba sahaya,
ada yang empat senama,
ada yang lima senama.
Di laung di rumah, di tanah menyahut;
Di laung di tanah, di rumah menyahut.
Warnasari, Hlm. 347.

A. Berdasarkan puisi di atas, huraikan kota yang digambarkan oleh penyair [9].
B. Huraikan empat nilai keindahan yang terdapat dalam puisi di atas [16].

6. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

I Bintang tujuh sinar berseri,
Bulan purnama datang menerpa;
Ajaran guru hendak dicari,
Mana yang dapat janganlah lupa.

II. Tetakkan parang ke dahan sena,
Belah buluh taruhkan temu;
Barang kerja takkan sempurna,
Bila tidak menaruh ilmu.

III Ramai orang pergi menjala,
Bawa bakul berserta sumpit ;
Jagalah diri jangan tercela,
Rosak nama bangsa terpalit.

IV. Menanam bunga di dalam pasu,
Bunga melati dan bunga pandan;
Jangan ikut hawa nafsu,
Kelak nanti binasa badan.

[Warna sari, hlm. 317-318]

A. Nyatakan jenis puisi di atas, dan jelaskan ciri-cirinya [8].
B. Terangkan maksud setiap rangkap puisi di atas [8]
C. Pilih tiga unsur alam dalam puisi di atas, dan jelaskan keberkesanan penggunaannya [9].

4. STPM 2001.

5. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Dikandung ibumu sembilan bulan,
Lebih atau kurang tiada ditentukan,
Beranakkan dikau berapa kesakitan,
Berapalah pantang minum dan makan.

Hai anakku, jangan kau bantah,
Peliharaan ibumu sangatlah susah,
Dialih kek kiri kanan pun basah,
Tiadalah engkau menaruh insaf.

Berapalah dian dengannya tanglung,
Diangkat dituam lalu dibedung,
Sudahlah jaga lalu didukung
Kasih dan sayang tiada bertanggung.

Walaupun ibumu ada berhutang,
Kain sehelai juga di pinggang,
Basah di ampai kering di pinggang,
Didukung digalas tiada berenggang.

kenangkan ayahmu anak bangsawan,
barang katanya jangan dilawan,
ibubapamu perhubungan Tuhan,
baharulah sempurna anak bangsawan.

Apabila engkau dapat membilang,
Disuruh mengaji pagi dan petang,
Rumah gurumu tempat berulang,
Pagi dan petang tiada berselang.

Warnasari, hlm. 368 – 370.

A. Nyatakan jenis puisi di atas. Dalam majlis apakah puisi ini digunakan ? [3].
B. Dengan memberikan contoh, jelaskan empat teknik penulisan puisi di atas [12].
C. Huraikan lima mesej yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisi di atas [10].

6. Baca puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Demikian pula;
Aduhai malang Pak kaduk !
Ayamnya menang kampung tergadai ;
Ada nasi dicurahkan,
Awak pulang kebuluran,
Mudik menongkah surut,
Hilir menongkah pasang,
Ada isteri dibunuh,
Nyaris mati oleh tak makan ;
Masa belayar kematian angin ;
Sauh dilabuh bayu berpuput ;
Ada rumah bertandang duduk.

[Warnasari, hlm. 339].
A. Apakah jenis puisi di atas ? [1].
B. Terangkan enam pengajaran yang boleh didapati daripada puisi di atas [24].

5. STPM 2002.

7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

A. Nubuwwah dan hukumah.
Pangkat nubuwwah dan hukumah yang nyata
Satu cincinlah dengan dua permata,
Maha mulia kedua pangkat nubuwwah dan hukumah itu
Lihatlah kemuliaan hai yang bermata.

[Warnasari, hlm. 379].

a. Nyatakan jenis puisi di atas [1].
b. Berikan maksud perkataan nubuwwah dan
hukumah [2].
c. Huraikan tiga mesej yang hendak
disampaikan oleh penulis dalam puisi di atas [9].

B. Dunia.
Dunia itu yang indah terindah pun ia,
Hina juga ia lagi termulia
Bahawa yang tiada mengenal dunia,
Bahawa yang hidupnya itu adalah sia-sia.

[Warna sari, hlm. 379]

A. Terangkan dua teknik penulisan puisi di
atas dan berikan contoh-contohnya [4].
B. Huraikan tiga mesej yang hendak
disampaikan oleh penulis dalam puisi di atas [9].

8. Baca puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Assalamualaikum, bisa di bayang
Bisa jangan bersenang lagi,
Bisa jangan bernaung lagi,
bisa jangan olang-olitan,
bisa dipuput bayu lalu,
bisa dipuput mambang kuning,
mati disambar kilat tanglung,
mati disambar kilat senja,
mati dipanah halilintar
mati ditimpa hujan lebat,
mati diampun air bah,
mati ditunda undang-undang,
mati dialun tepung pelunas,
kabul berkat la-ilaha-il-lallah.

Warna sari, hlm. 351.

A. Nyatakan jenis puisi di atas [1].
B. Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan empat unsur gaya bahasa puisi di atas [8].
C. Huraikan empat nilai masyarakat yang boleh dikesan dalam puisi di atas [16].

6. STPM 2003.
7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Menjerat Burung.

Pelaung buluh pelaung ;
Pelaung buluh merpati hutan ;
Tujuh bukit, tujuh lurah,
Tujuh permatang, tujuh pelaung ;
Akan pelaung anak burung merpati hutan,
Mengapungkan ke laman Nabi Allah Sulaiman.

Arak-arak, iring-iring,
Kembang bunga si panggil-panggi,
Datang berarak, turung beriring.
Nabi Sulaiman datang memanggil;
Memanggil anak burung merpati hutan,
Ke laman Nabi Allah Sulaiman,
Indang-indang melukut,
Aku kundang, aku jemput,
Aku jemput, aku bawa turun,
Turun ke laman nabi Sulaiman,
Tak turun makan menurun,
Tak datang makan binatang,
Mati mampak mati mawai
Mati sengkalan bulu,
Mati telan tulang,
Hinggap di akar, dililit akar,
Hinggap di daun dipatuk ular daun,
Segeralah engkau turun,
Ke kandang Nabi Allah Sulaiman,
Tetak batang mengkudu,
Tetak tekan-tekankan.

[Warna Sari, Hlm. 349 – 350].

A. Huraikan empat teknik penulisan puisi di atas [16].
B. Jelaskan maksud ungkapan di bawah seperti yang terdapat dalam puisi di atas ;

I. Tujuh bukit, tujuh lurah,
Tujuh permatang, tujuh pelaung ; [3]

ii. Datang berarak, turung beriring.
Nabi Sulaiman datang memanggil; [3]

III. Mati mampak mati mawai
Mati sengkalan bulu,
Mati telan tulang, [3]

8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Ini gurindam Fasal yang Kelima.

Jika hendak mengenal orang yang berbangsa –
Lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia –
Sangat memelihara yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang yang mulia –
Lihatah kepada kelakuan dia.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu –
Bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal –
Di dalam dunia mengambil bekal.

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Warna Sari, hlm. 338.

A. Huraikan lima jenis gaya bahasa dalam puisi di atas [15].
B. Jelaskan lima persoalan yang terdapat dalam puisi di atas [10].

7. STPM 2004.

7. Baca petikan puisi di bawah ini,dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Berzanji Kelahiran Junjungan

Ketika genap dua bulan Nabi di dalam kandungan ibunya,
Ayahandanya,Abdullah wafat di Madinah,negeri yang mulia,
Abdullah berziarah ke sana ke tempat bapa saudaranya, golongan Bani ‘Adi, Qabilah Najjar ternama,
Tinggal di sana selama sepurnama,sakit derita membawa kepada kewafatannya

Ketika genap kandungan Aminah Sembilan lamanya,
Zaman gelap bertukar terang gemilang cahaya,
Pada malam kelahiran, ibu baginda didatangi oleh Asiah dan Mariyam bersama-sama sekumpulan bidadari syurga,
Sampai masanya Aminah pun melahirkan junjungan yang mulia.

Wahai Nabi, ucap salam untukmu,
Wahai Rasul, ucap salam untukmu,
Wahai kekasih,ucap salam untukmu,
Selawat daripada Allah untukmu.

Mengambang purnama menyinari kami,
Seribu bintang pudar tak bercahaya lagi,
Indah sepertimu tak pernah kami temui,
Wahai wajah yang membawa seribu janji.

Engkaulah matahari,engkaulah purnama,
Engkaulah cahaya segala cahaya,
Engkaulah pembawa hidayah semesta,
Engkaulah pelita menyala di dada.

Wahai kekasih, wahai Muhammad,
Wahai pengantin timur dan barat,
Wahai yang berhati luhur,wahai yang berkat,
Wahai imam dua kiblat

Mutiara Sastera Melayu Tradisional.
336-337)
(a) Huraikan tiga ciri berzanji dengan contohnya [9]
(b) Huraikan empat persoalan yang terdapat dalam puisi di atas [16]

8. Baca petikan puisi di bawah ini,dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Episod Pertama
(Sungguh Bertuah Nasib Pak Balung)

Kasih dicurah sayang diberi,
Makan dihidang minum disaji,
Tak perlu kais tak perlu cari,
Beras padi datang sendiri.

Hilang dicari lambat diturut,
Bulu dicuci leher diurut,
Paruh diasah taji diraut,
Ekor dibelai najis dikaut.

Lupa diri lupa daratan,
Berkokok lantang bersahut-sahutan,
Akulah handal dan jantan,
Akulah jaguh ayam tambatan,

Episod Kedua
(Sungguh Malang nasib Pak Balung)

Nasib Pak Balung belum pasti,
Entah untung entahkan rugi,
Entah hidup entahkan mati,
Entahkan maut di hujung taji.

Entah pekak entah buta,
Entah mungkin gila,
Entahkan patah tergeliat,
Atau pincang seumur hayat.

Episod Ketiga
(Sungguh Kasihan Nasib Pak Balung)

Dalam gelanggang satu bulatan,
Di situlah Pak Balung dilepaskan,
Tanpa sebab tanpa alasan,
Bersambung nyawa beradu kekuatan

Bulu dicaburt berterbangan,
Darah marah bercucuran,
Kulit daging berkecaian,
Wang ringit bertukar tangan.

Yang kalah jatuh terkapar,
Yang menang mandi darah,
Siapa yang untung ketawa besar,
Siapa yang rugi menyumpah-nyumpah.

Episod keempat.
(Sungguh sedih nasib Pak Balung).

Orang menang awak yang parah
Orang ketawa awak berdarah,
Akibat megah diri …
Akhirnya menjilat luka sendiri.

Mutiara sastera melayu tradisional, hlm. 343 – 345.

A. Namakan jenis puisi di atas (1).
B. Nyatakan empat perkara buruk yang berkemungkinan menimpa Pak Balung (8).
C. Bincangkan empat unsur pendidikan moral yang terdapat dalam puisi di atas (16).

8. STPM 2005.
7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Assalamualaikum,
Hei! Babun tunggal Si Awang Hitam,
Aku tidur engkau berjaga,
Aku berdiri engkau berjalan,
Dulu setapak dari angina,
Aku suruh pergi,engkau pergi,
Aku panggil datang,engkau datang,
Engkau tidak boleh menongkah kata aku,
Seperti menongkah kata Muhammad.

Hai! Jin Hitam Mangkabumi,
Pangkat engkau Si Tunggal alam,
Aku minta terimalah pasungku ini,
Minta tolong jaga
Barang siapa yang iktikad salah,
Aku minta tolong kepak,
Aku minta tolong rantai,
Jikalau engkau tidak kepak,
Tidak menokok tidak merantai,
Aku sumpah engkau dengan kata Allah,
Aku sumpah engkau dengan kata Muhammad,
Berkat doa Lailahaillallah Muhammadar Rasulullah.

Mutiara Sastera Melayu Tradisional, hlm. 366 – 367.

A. Nyatakan jenis puisi di atas [1].
B. Jelaskan maksud rankai kata di bawah seperti yang terdapat dalam puisi di atas.
(i) aku tidur engkau berjaga [2]
(ii) dulu setapak dari angin (2]
(iii) kau tidak boleh menongkah kata aku [2]
(iv) barang siapa yang iktikad salah [2]

C. Terangkan 4 isi yang terdapat dalam puisi di atas.[16]

8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Wahai muda kenali dirimu,
Ialah perahu tamsil dirimu,
Tiadalah berapa lama hidupmu,
Ke akhirat juga kekal hidupmu,

Hai muda arif kiriman,
Hasilkan kemudi dengan pedoman,
Alat perahumu juga kerjakan,
Itulah jalan membetuli insan,

Perteguh juga alat perahumu,
Hasilkan bekal air dan kayu,
Dayung pengaruh taruh di situ,
Supaya laju perahumu itu,

Sudahlah hasil kayu dan air,
Angkatlah buat sauh dan layer,
Pada beras kekal janganlah taksir [sia-sia],
Nescaya sempurna jalan yang kabir[luas],

Perteguh jua alat perahumu,
Muaranya sempit tempatmu lalu,
Banyaklah disana ikan dan hiu,
Menanti perahumu lalu dari situ,

Muaranya dalam ikan pun banyak,
Disanalah perahu karam dan rosak,
Karangnya tajam seperti ombak
Ke atas pasir kamu terdesak,

A. Nyatakan jenis puisi diatas.
B. Jelaskan tiga teknik penulisan puisi diatas.
C. Huraikan lima mesej yang terdapat dalam puisi diatas.

9. STPM 2006.
7. Baca petikan puisi di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya

Anak itik terenang-renang,
Renang mari dalam telaga,
Adat budi dikenang-kenang,
Budi yang baik sukar dilupa.

Renang mari dalam telaga,
Diambil seekor si anak Bentan,
Budi yang baik sukar dilupa,
Walau setitik bagai lautan.

Diambil seekor si anak Bentan,
Diberi makan di tapak tangan,
Walau setitik bagai lautan,
Apatah lagi jika berpanjangan.

Diberi makan di tapak tangan,
Dedak beras bercampur padi,
Apatah lagi jika berpanjangan,
Tidak terbalas hingga ke mati.

Dedak beras bercampur padi,
Padi bukit enak rasanya,
Tidak terbalas hingga ke mati,
Kepada Allah pohon ganjaran.

Mutiara Sastera Melayu Tradisional, Hlm. 247.

A. Namakan jenis puisi di atas (1)
B. Huraikan tiga teknik penulisan puisi diatas (9)
C. Huraikan lima nilai masyarakat melayu yang terdapat dalam puisi di atas (15)

8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kemuliaan insan.

Peri permulaan keadaan insan,
Itulah ingatkan dirimu yang berirfan,
Supaya mengetahui perinya ini,
Dengan takdir lagi dengan ihsan.

Mutiara sastera Melayu tradisional, hlm. 324.

A. Nyatakan jnis puisi di atas [1].
B. Jelaskan lima ciri genre puisi di atas [10].
C. Jelaskan maksud perkataan di bawah seperti yang terdapat dalam puisi di atas ;
a. Irfan.
b. Ihsan [2].
D. Huraikan empat mesej yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisi di atas [12].

10. STPM 2007.
7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Apabila banyak berkata-kata,
Disitulah jalan masuk dusta.

Apabila banyak berlebih-lebih suka,
Itulah tanda hampirkan duka.

Apabila kita kurang siasat, 5
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat.

Apabila anak tidak dilatih,
Jika besar bapanya letih.

Apabila banyak mencela orang,
Itulah tanda dirinya kurang. 10

Apabila orang yang banyak tidur,
Sia-sia sahajalah umur.

Apabila mendengar akan khabar,
Menerimanya itu hendaklah sabar.

Apabila mendengar akan aduan, 15
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan.

Apabila perkataan yang lemah lembut,
Lekaslah segala orang yang mengikut.

Apabila perkataan yang amat kasar,
Lekaslah orang sekalian gusar,. 20

Apabila pekerjaan yang amat benar,
Tidak boleh orang berbuat honar.

Mutiara, hlm. 300-301.

A. Nyatakan jenis puisi di atas (1).
B. Huraikan tiga jenis gaya bahasa dalam puisi di atas (6).
C. Nyatakan enam unsur pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas (18).

8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Dengarlah olehmu, hai yang budiman,
Budi itulah sungguh pohon ahsan,
Kerana ahsan itu puri budilah,
Jika lain maka lain jadilah,
Orang yang berbudi itu kayalah,
Yang bukan berbudi itu papalah,
Jika kau dapat harta alam ini,
Dan budi kurang padamu disini,
Bahawa ke sini jua namamu,
Dan segala kesinipun adamu,
Jika kamu mahu menjadi kaya,
Mintalah budi bagimu cahayai,
Hai tuhanku, bukhari yang biasa,
Minta selamat budi sentiasa,
Sudah taju’ssalatin fi’lawhir,
Dan bukhari dengan taju itu fakir,
Seribu syukur kepada tuhannya.

Mutiara Sastera Melayu Tradisional, hlm. 331.

A. Nyatakan jenis puisi ini (1).
B. Jelaskan empat fungsi umum puisi di atas (4).
C. Huraikan maksud ungkapan yang berikut ;
i. Budi itulah sungguh pohon ahsa (3),
ii. Orang yang berbudi itu kayalah (3),
iii. Yang bukan berbudi itu papalah (3),
iv. Jika kamu mahu menjadi kaya,
Mintalah budi bagimu cahayai (3),

D. Nyatakan empat nilai moral yang terdapat dalam puisi di atas (8).

11. STPM 2008.
7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan yang mengikutinya.

Bunga cina di atas batu
Jatuh daunnya ke dalam ruang
Adat dunia memang begitu
Sebab emas budi terbuang.

Buah langsat kuning mencelah
Senduduk tidak berbuah lagi
Sudah dapat gading bertuah
Tanduk tidak berguna lagi.

Baik bergalas baik tidak
Buli-buli bertali benang
Baik berbalas baik tidak
Asal budi sama dikenang

Tanam lengguni tumbuh kelapa
Terbit bunga pucuk mati
Budi tuan saya tak lupa
Sudah terpahat di dalam hati.

Padi dan nanas tanam di tanjung
Tempat pipit berbuat sarang
Budi dan emas sama dijunjung
Hidup aman dikenang orang.

Mutiara kesusasteraan melayu tradisional, 243.
Huraikan lima unsur intuisi yang terdapat dalam puisi di atas (25).
8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan yang mengikutinya.

Zalim.
Celaka yang besar zalim itulah
Dengarkan daripada celaka
Isi neraka nantiasa sertanya aniaya
Itulah ia yang neraka ia.

Adil dan Zalim.
Yang adil itu umpama matahari adanya,
Dan yang zalim itu maklumkan adanya daripada kehinaan dirinya juga,
Maka pada tiap-tiap hari akan menambah kehinaan dirinya.
Dan menambah kerugian dirinya jua adanya.

Mutiara kesusasteraan melayu tradisional, 339-340.
A. Nyatakan jenis puisi di atas (1).
b. Berikan maksud ungkapan di bawah seperti yang terdapat dalam puisi di atas.
i. Itulah ia yang neraka ia (3)..
ii. Yang adil itu umpama matahari adanya (3),
iii. Dan menambah kerugian dirinya jua adanya (3).

C. Huraikan lima mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang dalam puisi di atas (15).

12. STPM 2009.
7. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan yang mengikutinya.

Ketika genap kandungan Aminah Sembilan lamanya,
Zaman gelap bertukar terang gemilang cahaya,
Pada malam kelahiran,ibu baginda didatangi oleh Asiah
dan Mariyam bersama-sama sekumpulan bidadari syurga,
Sampai masanya Aminah pun melahirkan junjungan yang mulia.

Wahai Nabi, ucap salam untukmu,
Wahai Rasul, ucap salam untukmu,
Wahai kekasih,ucap salam untukmu,
Selawat daripada Allah untukmu.

Mengambang purnama menyinari kami,
Seribu bintang pudar tak bercahaya lagi,
Indah sepertimu tak pernah kami temui,
Wahai wajah yang membawa seribu janji.

Engkaulah matahari,engkaulah purnama,
Engkaulah cahaya segala cahaya,
Engkaulah pembawa hidayah semesta,
Engkaulah pelita menyala di dada.

Wahai kekasih, wahai Muhammad,
Wahai pengantin timur dan barat,
Wahai yang berhati luhur,wahai yang berkat,
Wahai imam dua kiblat

Mutiara Sastera Melayu Tradisional.(hlm. 336-337)

A. Namakan jenis puisi di atas (1).
B. Nyatakan dua majlis yang mengadakan upacara pembacaan puisi di atas (4).
C. Huraikan kandungan puji-pujian setiap rangkap puisi di atas yang memuji kebesaran nabi Muhammad s.a.w. (20).

8. Baca petikan puisi di bawah ini, dan jawab soalan yang mengikutinya.

Bertanam ubi di tanah sawah
Sawah luas tanahnya subur
Ditimbun dengan hampa berat
Dicangkul pula dengan beladang
Itulah cara orang dahulu.
Kalau menguji nak sama merah
Kalau susun nak sama atur
Kalau mengganti nak sama berat
Kalau mengukur nak sama panjang
Itulah hukum pada penghulu. 10.

Menangkap ikan di Sungai lampung
Mencampak umpan kayu ke hulu
Kenalah pantau dengan jala
Diletak di dalam cupak.
Dijerang dengan daun palas. 15
Memang begitu adat berkampung
Jika luhak yang berpenghulu
Jika rantau yang beraja
Tentu tegaknya tidak tersundak
Melenggang pula tidak terpampas 20

Mutiara Sastera Melayu Tradisional.(hlm. 264)

a. Nyatakan jenis puisi di atas (1).
b. Jelaskan empat teknik penulisan puisi di atas (12)
c. Jelaskan empat gambaran masyarakat yang terdapat dalam puisi di atas (12)

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

bahagian c contoh soalan prosa melayu tradisional stpm

1. STPM 2002.

5. Berdasarkan cerita Pak Belalang dalam teks Warna Sari Sastera Melayu Tradisional, bincangkan lima persoalan yang cuba disampaikan oleh pengarang (25).

6. Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Setelah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam perkataan Raja Habib ibn Malik demikian itu, maka sabda rasulullah sallahu alaihi wa sallam, “Hai raja, tiadakah tuan hamba mendengarkan firman Allah taala demikian ertinya ; ‘Adapun Muhammad itu pesuruh Allah taala sertanya segala kafir itu dimasukkan Islam. Bahawa sesungguhnya akulah penghulu segala nabi yang mursal seratus tiga belas, aku yang menjadi penghulu dan Jibrail yang membawa firman Allah Ta’ala. Maka hambalah dengan kenyataan mukjizat berbagai yang indah dengan dianugerahi Allah Ta’ala azzawajjala, barang yang ku pinta kepada tuhanku sekalian dianugerahi kepada aku. Maka sekarang apalah kehendak raja kepada hamba ini, katakanlah kepada hamba supaya hamba mendengar.”

Maka ujar Raja Habib ibn Malik, Hai Muhammad Aminullah ! Adapun yang kami pinta kepada tuan hamba seperti perkataan orang besar-besar di dalam negeri Mekah ini iaitu, hendaklah tuan hamba adakan seperti maksud kami sekalian ini minta panggilkan bulan itu turun datang kepada tuan hamba itu dan suruhkan bulan berkeliling kaabah al-Allah itu tujuh kali. Telah itu tuan suruhkan bulan itu mengucap dua kalimah syahadah akan tuan hamba dengan nyaring suaranya supaya didengar oleh segala khalayak yang banyak ini, dan orang besar-besar dan kecil dan tua dan muda. Maka tuan hamba suruhkan masuk ke dalam tangan baju tuan yang kanan dan keluarkan iadaripada tangan yang kiri. Setelah itu suruhlah bulan itu menjadi belah dua, sebelah ke maghrib dan sebelah ke masyrik. Kemudian bulan itu balik ke langit lagi bertemu pula seperti sediakala adanya dengan tiada bercela lagi rupanya. Maka Muhammad al-Aminullah inilah yang hamba sekalian berkehendak kepada tuan hamba. Maka adakanlah seperti maksud kami sekalian ini. Jikalau tuan hamba mengadakan mukjizat yang seperti demikian itu, maka sesungguhlah tuan hamba ini nabi yang akhir al-zaman dan penilik segala nabi-nabi dan penghulu segala nabi-nabi dan mahkota segala nabi-nabi dan makhdum segala nabi-nabi, baharulah kami sekalian percaya akan tuan hamba. Jikalau tuan dapat diadakan oleh tuan hamba akan maksud hamba sekalian ini, baharulah hamba sekalian percaya menurut sebarang kata tuan hamba.”

Hikayat Bulan Berbelah, Warna Sari Sastera Melayu Tradisional, DBP, hlm. 97-98.

A. Namakan dua watak Arab dalam petikan di atas dan jelaskan apa yang disampaikan oleh mereka (8).
B. Huraikan tiga kesan mesej dalam petikan di atas kepada pembaca (9).
C. Nyatakan empat mukjizat Nabi beserta mukjizatnya yang terdapat dalam “Hikayat Bulan Berbelah” seperti yang termuat dalam warna Sari Sastera Melayu Tradisional (8).

2. STPM Tahun 2003.

5. Penulisan “Kitab Nasihat Segala Raja-raja” yang terdapat dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional terbahagi kepada beberapa bab dan fasal.

A. Huraikan tiga tujuan pengarang menggunakan kaedah pembahagian bab dan fasal tersebut (9).
B. Huraikan dua perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Raja seperti yang terkandung dalam bab 3 Fasal 1, “Kitab Nasihat segala raja-raja” yang termuat dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional (8).
C. Dalam Bab 3 Fasal 1, “Kitab Nasihat segala raja-raja” terdapat petikan hadis yang bermaksud ;

“Segala raja yang adil pada hari kiamat atas mimbar daripada mutiara dari hadrat Allah Ta’ala kerana berbuat adil mereka itu di dalam dunia”. [Warna Sari Mutiara Sastera Melayu Tradisional, Hlm. 142.]

Huraikan dua mesej yang terdapat dalam hadis ini (8).

6. “Hikayat Amir Hamzah” yang terdapat dalam Warna Sari Sastera Melayu Tradisional menonjolkan Amir Hamzah sebagai wira.

A. Jelaskan latar belakang Amir Hamzah (5).
B. Huraikan lima keistimewaan yang dimiliki oleh Amir Hamzah (20).

3. STPM Tahun 2004.
5. Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Kata sahibul hikayat, (tatkala Nabi Allah Sulaiman jadi khalifah), melainkan semut jua tiada datang mengunjung Nabi Allah Sulaiman kerana wafat Nabi Allah daud alaihissalam. Maka sembah semut, “Ya Nabi Allah, sekalian yang bernyawa datang mengunjung tuan hamba kerana jadi khalifah, bahawasanya hamba ketahuilah bahawa Allah Taala apabila dikasihinya akan hamba-Nya, maka dijauhkan-Nya daripada dunia dengan seisinya dan digemarkannya kepada hamba-Nya itu akhirat dengan seisinya. Maka bahawa sanya, demi Allah Taala, masygullah tuan hamba kena bala dengan pekerjaan khalifah ini, tiada ketahuan kesudahan apa jua adanya dalam pekerjaan itu, maka mengunjung kematian itu terutama daripada mengunjung khalifah.”

Seperti kata syair yang ertinya; “Bahawasanya pekerjaan itu tiada kekal bagi yang empunya kerajaan itu adanya, jika engkau tiada kabul akan yang demikian itu, maka ke mana raja yang dahulu kala itu sanya ?”

Seperti kata syair yang ertinya; “Tanamkan olehmu segala tanaman kebajikan, apabila engkau turun maka segala tanaman itu tiada turun, yakni perbuatlah olehmu perbuatan kebajikan, apabila mati engkau, kebajikan itu tiada jua hilang adanya.”

Nasihat; Sayugianya bagi segala perbuatan raja-raja mengerjakan segala pekerjaan dalam kerajaannya itu dengan kebajikan dan mengadatkan dengan adat yang baik supaya tinggal adatnya itu hingga datang kepada Hari Kiamat, dan jangan ia berbuat aniaya dan mengadatkan dengan kejahatan. Seperti firman Allah Taala yang tersebut dalam Qur’an (surah al-hujurat; 9).

Ertinya; “Berbuat adillah kamu, maka bahawasanya Allah Taala mengasihi segala yang berbuat adil.”
Dan seperti sabda Nabi sallahu alaihi wassalam.

Ertinya; “Barangsiapa yang mengadatkan dengan suatu adat yang kebajikan maka adalah baginya pahala dan bagi barang siapa yang mengamalkan adat itu. Dan barang siapa yang mengadatkan suatu kejahatan maka dosa baginya dan (bagi) barangsiapa mengamalkan[nya].”

Mutiara sastera Melayu Tradisional, hlm. 218-220.

A. Huraikan lima teknik penulisan yang digunakan dalam petikan di atas [10].
B. Huraikan lima nasihat kepada seorang raja atau pemerintah yang terdapat dalam petikan di atas [15]

6. Pokok persoalan cerita panji ialah Panji mengembara dengan menyamar diri untuk mencari kekasihnya. Berdasarkan bab XII “Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma” yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional.

A. Nyatakan tiga perwatakan Sira Panji (6).
B. Nyatakan dua tempat yang dilawati Sira Panji dalam pengembaraannya dan jelaskan peristiwa yang dialami oleh beliau di tempat-tempat tersebut, dan (10).
C. Huraikan tiga penyamaran yang terdapat dalam teks tersebut (9).

4. STPM TAHUN 2005.
5. Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Maka laksamana pun teringat akan keris pandaknya, lalu dirasainya keris itu tiada. Maka laksamana pun terkejut, dalam hatinya; “Wah kenalah aku sekali ini!” Maka laksamana pun berdiam dirinya seketika. Maka dibacanya pustakanya, maka digosokkannya pada tangannya pada tangannya kedua. Maka diraba kerisnyanya Patih Gaja Mada ; dapat ke tangan laksamana; laksamana pun pakai keris itu. Maka titah Seri Betara, “Hai Patih Gajah Mada, mana kerismu kita hendak lihat ?” Maka sembah patih Gajah Mada, “Daulat Tuanku Paduka Betara, apa guna dilihat keris orang tua ini, karatan.” Maka titah seri Betara; “Hai Patih Gajah Mada, mari juga kita lihat.” Maka dirabanya kerisnya pun tiada. Maka patih Gaja Mada pun tersipu-sipu malu.”

Mutiara Sastera Melayu Tradisional, hlm. 162.

A. Nyatakan lima peristiwa yang terdapat dalam petikan di atas (10).
B. Nyatakan tiga watak dalam petikan di atas, dan huraikan perwatakan mereka seperti yang terdapat dalam teks Mutiara Sastera Melayu Tradisional (15).

6. Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Maka bertempik-tempik juga Raja Mambang Nan Bongsu berteriak menyuruh hantarkan Puteri Permaisuri kepadanya. Lama-lama risau pula Raja madong Bongsu mendengar tempik Raja Mambang Nan Bongsu itu, lalu ia turun hendak berperang. Setibanya di tanah, maka lansung ditetak oleh Raja Mambang Nan Bongsu . Oleh itu Raja Madong Bongsu ;

Ditetak di kiri, dibuang ke kanan,
Ditetak di kanan, dibuang ke kiri.
Ditetak di atas, diendap ke bawah,
Ditetak di bawah, dilompat ke atas.

Lala-lama pada ketika ;

Wak-wak ndayu-dayu (mendayu-dayu)
Hujan panas sepoi-sepoi bahasa,
Danu (pelangi) minum di tengah gelanggang.

Maka salahlah langkah Raja Madong Bongsu terus dikerat lehernya oleh Raja Mambang Nan Bongsu. Maka matilah raja Mambang Nan Bongsu pun bertempik-tempiklah ;

Melompat-lompat,
Melampus-lampus (menikam-nikam) pinang dara,
melampus-lampus nyiur dara,
Merentak-rentak,
Menyingsing-nyingsing lengan baju,
Menyingsing-nyingsing pesak seluar,
Bagai orang pedas sirih,
Bagai orang malan (mabuk) pinang.

Maka anak angkat bertuah Raja Madong Bongsu yang bertujuh itu.

Dengan membuang songkok, membuang songkoklah,
Dengan membuang keris, membuang kerislah,
Dengan membuang sapu tangan, membuang sapu tanganlah.

Mutiara Sastera Melayu Tradisional, Hlm. 64-65.

A. Huraikan lima gaya bahasa yang terdapat dalam petikan di atas (15).

B. Jelaskan maksud puisi di bawah ini berdasarkan petikan yang diberikan ;
i. Ditetak di kiri, dibuang ke kanan,
Ditetak di kanan, dibuang ke kiri.
Ditetak di atas, diendap ke bawah,
Ditetak di bawah, dilompat ke atas
(5).

ii. Melompat-lompat,
Melampus-lampus (menikam-nikam) pinang dara,
melampus-lampus nyiur dara,
Merentak-rentak,
Menyingsing-nyingsing lengan baju,
Menyingsing-nyingsing pesak seluar,
Bagai orang pedas sirih,
Bagai orang malan (mabuk) pinang.
(5).

5. STPM TAHUN 2006.
5. Terangkan lima mesej atau amanat yang terdapat dalam cerita, “Kejenakaan Pak Pandir” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional (25).

6. Baca petikan di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Mereka pun berasa amat takut. Maka kedengaran suara dari Bukit Kaf, Adam dan isterinya Hawa serta anak-beranak melihat ke arah bukit itu. Mereka terlihat panji-panji terkembang di atas bukit itu seperti buih di laut putihnya. Adam dan isterinya Hawa serta anak-beranak mereka merasa hairan. Maka nabi Adam pun ………

Tatkala Allah taala menurunkan anak Adam yang bongsu itu ke dunia, maka laut itu pun berombak. Maka ikan yang bernama Nun itu itu pun menghamburkan dirinya, maka bergeraklah seluruh bumi, antah berantah rasanya alam. Sebab itulah maka bernama tanah Rom. Maka berkatalah segala anak-anak Adam ….

Mutiara Sastera melayu Tradisional, Hlm. 15-16.

A. Nyatakan empat peristiwa yang berlaku sehingga timbulnya rasa takut dan hairan (8).
B. Jelaskan maksud metafora “Seperti buih dilaut putihnya” (2).
C. Huraikan lima tujuan penulisan petikan episod di atas (15).

6. STPM TAHUN 2007.
5. Huraikan lima unsur pendidikan moral yang dapat memberikan manfaat kepada kehidupan manusia dalam cerita “Katak Membunuh Gergasi” seperti yang terdapat dalam teks Mutiara sastera Melayu Tradisional (25).

6. Huraikan lima persoalan dalam Undang-undang Laut Melaka seperti yang terdapat dalam teks Mutiara Sastera Melayu Tradisional (25).

7. STPM TAHUN 2008.
5. Terangkan aspek pengembaraan yang terdapat dalam “Hikayat Raja Donan” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara sastera Melayu Tradisional (25).

6. Baca petikan d bawah ini dan jawab soalan-soalan ang mengikutinya.

Maka raja melaka pun datang diiringkan oleh laksamana, Hang jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, hang Lekiu, dan segala pegawai pertuanan. Maka raja melaka pun sampailah ke peseban. Maka titah Seri Betara, “Hati laksamana, beriwayatlah akan perintah segala raja-raja yang dahulu kala,” Maka sembah laksamana, “Daulat Tuanku Andeka Betara”. Maka laksamanapun berceritalah perintah segala raja-raja yang dahulu kala.

Tatkala itu Patih Gajah Mada dan Rangga dan Temenggung, Jaksa Kunduran ada mengadap Betara Majapahit bertindih-tindih riba dengan Laksamana. Maka penjurit itu pun adalah duduk di belakang tiang itu menantikan laksamana berkata-kata dengan Seri Betara itu, menantikan alpa. Setelah dilihat oleh penjurit itu akan berkata-kata dengan Seri Betara itu tiada khabarnya dirinya dan keris pandaknya pun ia lupa, akan keris panjangnya juga dipegang-pegangnya, maka penjurit itupun perlahan-lahan datang ke belakang laksamana, lalu dirabanya keris laksamana itu ; dapat diperolehnya. Maka dipersembahkan kepada Seri Betara.

Maka Laksamanapun teringat akan keris pandaknya, lalu dirasainya keris itu tiada. Maka laksamanapun terkejut dalamhatinya. Wah kenalah aku sekali ini ! Maka Laksamanapun berdiam dirinya seketika. Maka dibacanya pustakanya, maka digosokkan pada tangannya kedua. Maka diraba kerisnya pada Patih gajah Mada ; dapat ke tangan laksamana ; laksamanapun pakai keris itu. Maka titah Seri Betara, hai Patih Gajah Mada ; Mana kerismu kita nak lihat ? Maka sembah Patih gajah Mada , Daulat tuanku Paduka Betara, apa guna dilihat keris orang tua ini, karatan. Maka titah Seri Betara, Hai Patih gajah Mada, Mari juga kita lihat. Maka dirabanya kerisnya pun tiada. Maka Patih gajah Madapun tersipu-sipu malu.

Maka titah seri Betara, hai laksamana jangan laksamana syak hati; kita bergurau-gurau dengan laksamana. Maka keris itupun dikembalikan kepada laksamana. Maka segera disambut oleh Laksama keris itu lalu dipakainya. Maka keris Patih Gajah Mada pun dikembalikan kepada Patih gajah Mada pula. Maka titah baginda, Laksamana jangan syak hati, kerana kita bergurau-gurau. Maka sembah lakasmana, daulat tuanku, ‘Pada bicara patih, sebenarnya tuan bergurau-gurau dengan hambanya. Jikalau lain dari tuanku, masakan berani bergurau dengan patik. Jika empat biji matanya dan jika bergading sekalipun tiada patik endahkan dan takut. Maka Betara Majapahit pun kemalu-maluan lalu bertitah kepada Laksamana , “Jangan ditaruh kepada hati lagi”. Maka sembah laksamana, :Daulat Tuanku !”. (Mutiara Sastera Melayu Tradisional, hlm. 161 – 163).

A. Siapakah nama sebenar nama penjurit dalam petikan di atas (1).
B. Huraikan empat peristiwa penting yang berlaku dalam petikan di atas (12).
C. Huraikan empat keistimewaan yang dimiliki oleh watak Laksamana berdasarkan petikan di atas (12).

9. STPM TAHUN 2009.
5. Baca petikan prosa di bawah ini dan jawab soalan-soalan ang mengikutinya.
Demi sampai sahaja Raja Shah Riar diistananya maka dipancungnya kepala permasisurinya, dayang-dayang dan sekalian hamba-hamba. Dari sejak itu, apabila dia beristerikan seorang perempuan, dan selepas bersatu, dibunuhnya perempuan itu. Begitulah halnya selama tiga tahun sehingga menimbulkan ketakutan kepada anak negeri. Rakyat jelata yang ada anak-anak gadis meninggalkan negeri kerana menyelamatkan anak-anak gadis mereka.
Pendeknya tidaklah ada lagi di dalam negeri itu, walaupun seorang gadis yang sanggup bersuamikan raja.
Pada suatu hari, Raja Shah Riar bertitah kepada seorang menterinya supaya meminangkan seorang gadis, dan sembahkan kepadanya seperti biasa.
Beberapa hari lamanya menteri itu keluar merisik dan mencari seorang gadis untuk dipersembahkan kepada raja, tetapi tidak juga dapat. Ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan cemas dan amat berdukacita kerana takutkan kemurkaan raja.
Kebetulan menteri itu mempunyai dua orang anak gadis yang sangat rupawan. Yang sulung bernama Shahar Zad dan yang bongsu bernama Dunia Zad.
Shahar Zad bijak pandai dan terpelajar. Dia banyak membaca buku-buku tawarikh, sejarah raja-raja dan umat negeri-negeri pada zaman yang lampau. Dia telah membaca dan menyimpan sebanyak seribu buah buku yang bermacam-macam jenis.
Kenapa anakanda lihat ayahanda termenung berdukacita hari ini ? Apakah yang ayahanda susahkan, padahal ahali-ahli syair telah berpesan ; “Wahai sesiapa yang menanggung duka, jangan selalu menaruh dukas,” Kata Shahar Zad setelah melihat keadaan ayahnya seperti seorang yang kesusahan yang amat sangat.
“Ayahanda sekarang sedang runsing memikirkan titah raja, dan bagaimana hendak menghadap baginda dengan tangan kosong,”.
Ayahanda yang dikasihi ! Kahwinkan sahaja anakanda ini dengan raja yang kejam itu supaya ayahanda terlepas dari kemurkaan. Sekiranya Tuhan mengizinkan anakanda hidup, dapatlah dimerdekakan nyawa gadis-gadis saudara sejenis anakanda daripada maut. Dan, jika pendek umur, biarlah anakanda menjadi korban menggantikan nyawa gadis yang lain.’ (Mutiara sastera melayu tradisional, hlm. 128-129).

A. Jelaskan tiga persoalan yang terdapat dalam petikan di atas (6).
B. Huraikan tiga perwatakan Shahar Zad dalam petikan di atas (9).
C. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum petikan di atas yang membawa kepada tindakan raja Shah Riar memancung kepala permaisuri, dayang-dayang, dan sekalian hambanya (10).

6. Baca petikan prosa di bawah ini dan jawab soalan-soalan ang mengikutinya.
Tatkala Allah taala menurunkan anak Adam yang bongsu itu ke dunia, maka laut itu pun berombak. Maka ikan yang bernama Nun itupun menghamburkan dirinya, maka bergeraklah seluruh bumi, antah berantah rasanya alam. Sebab itulah maka bernama tanah Rom. Maka berkatalah segala anak-anak Adam yang laki-laki, “Maka sopan kita melihat rupanya”. Maka anak Adam yang bongsu itupun diturunkan oleh malaikat ke bumi yang suci; antara pasirik dan Pasirung, antara masyrik dan maghrib, antara timur dan selatan, antara Bukit Sigentang mahameru adalah yang bernama Tanah Rom kini.
Maka dikeluarkan Allah anak Indo jati selapan orang bernama Cati Reno Sudah, Amat baik rupa parasnya dan lagi manis pada mulutnya. Itulah jadi ankat-angkatan sembah kepada anak Adam semuanya. Maka berkampunglah semua anak Adam itu. Katanya ; “takut kami hai saudara kami akan tandukmu itu.”. Maka anak Adam yang bongsu itupun mengerat tanduknya. Sekerat menjadi mahkota sanggohani. Sekerat jadi lembng lembuara. Sekerat jadi gemala sati, sekerat jadi tudung saji, sekerat jadi pinang pasir. Sekerat jadi sirih udang tempawari, tampuknya kuning dan gagagnya merah, daunnya digelar ubat jadi tembaga siramin kota.
Maka turunlah segala malaikat dari langit yang ketujuh akan anak Adam yang mempunyai tanduk itu. Raja Iskandar namanya, Dzulkarnain gelarnya, yang mempunyai dua kerajaan dunia. Ertinya kerajaaan di masyrik dan di maghrib. Maka berkata anak-anak Adam semuanya, “Jika demikinan kata malaikat, kami mengikut semuanya”.

(Mutiara sastera melayu tradisional, hlm. 5).

A. Nyatakan empat benda yang terjadi daripada “sesuatu” dalam petikan di atas (4).
B. Jelaskan peristiwa penurunan Raja Iskandar dalam petikan di atas (6).
C. Berdasarkan cerita “Asal-usul kejadian isi dunia” yang termuat dalam mutiara sastera melayu tradisional, huraikan tiga peringkat pemerintahan daripada Nabi Adam hingga Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. (15).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahagian A soalan sejarah kesusasteraan melayu tradisional

Bahagaian A : Sejarah kesusasteraan Melayu tradisional.
1998.
3. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan ciri-ciri sastera tulisan [25].

4. “Raja Ali Haji ialah seorang penulis sastera sejarah dari Riau pada abad ke-19 yang memberikan sumbangan penting kepada sastera sejarah”
A. Huraikan kegiatan penulisan Raja Ali Haji [9].
B. Jelaskan pembaharuan yang dibawa oleh Raja Ali Haji dalam karya sastera sejarahnya [16].

1999.
3. “Kedatangan Islam telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional”.
A. Huraikan sumbangan-sumbangan tersebut [16].
B. Nyatakan ciri-ciri tertentu pada karya-karya Melayu tradisional zaman tersebut [9].

4. Hamzah fansuri ialah tokoh yang memainkan peranan penting dalam perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional. Berdasarkan ketokohan beliau, huraikan perkara-perkara yang berikut ;
A. Latar kehidupannya [5].
B. Sumbangannya dalam perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional [8]
C. Keistimewaan karyanya [12].

2000.
3. Cerita berbingkai dapat digolongkan sebagai sastera hikayat yang terkemuka dalam kesusasteraan Melayu tradisional.
A. Huraikan sifat-sifat umum cerita berbingkai [9].
B. Dengan memberikan contoh, huraikan peranan cerita berbingkai dalam masyarakat [16].

4. Sastera annal atau silsilah merupakan sebuah genre sastera Melayu bertulis yang lahir selepas kedatangan Islam.
A. Bincangkan latar masyarakat yang melahirkan karya sastera silsilah [9].
B. Jelaskan tujuan utama karya ini ditulis [8].
C. Huraikan unsur-unsur Islam yang terdapat dalam karya ini [8].

2001.
3. Beberapa karya kesusasteraan Melayu Tradisional turut memuatkan persoalan yang dapat menjadi panduan kepada raja dan pembesar untuk memerintah sesebuah negara. Dengan merujuk kepada karya-karya dan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan lima panduan untuk raja dan pembesar memerintah sesebuah negara [25M].

4. Cerita rakyat padat dengan persoalan dan latar masyarakat yang dapat memberi hiburan dan kritikan sosial yang membina termasuk pendidikan atau moral. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai daripada cerita jenaka, jelaskan lima aspek pendidikan atau moral yang dapat diperoleh [25].

2002.
3. Mitos merupakan salah satu unsur penting dalam khazanah kesusasteraan Melayu tradisional dan mempunyai hubungan yang erat dengan kepercayaan masyarakat Melayu zaman silam.
A. Huraikan empat ciri mitos [16].
B. Jelaskan tiga kedudukan mitos asal-asul kejadian manusia yang dikatakan bermula daripada Nabi Adam dalam kesusasteraan Melayu tradisional [9].

4. Huraikan tentang tokoh Sheikh Daud al-fatani. Berdasarkan perkara-perkara berikut ;
A. Latar belakangnya [15].
B. Karya-karyanya [10].

2003
1. Cerita legenda merupakan salah sebuah naratif lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Melayu.
A. Jelaskan maksud cerita legenda [5].
B. Huraikan empat faktor yang mendorong penyebaran cerita legenda di kalangan masyarakat Melayu [20].

2. Kepahlawanan adalah antara beberapa persoalan yang terdapat dalam karya kesusasteraan Melayu Tradisional.
A. Jelaskan maksud persoalan kepahlawanan [5M].
B. Dengan memberikan contoh, huraikan empat aspek kepahlawanan dalam karya kesusasteraan Melayu Tradisional [20M].

2004.
1. Sastera hikayat merupakan satu daripada hasil penulisan yang awal dalam sejarah kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan tiga kelompok sastera hikayat dan berikan contoh karyanya [9].
B. Huraikan empat ciri umum sastera hikayat [16].

2. Persoalan tentang kesetiaan rakyat terhadap raja merupakan satu daripada unsur yang diungkapkan dalam kesusasteraan Melayu tradisional.
A. Jelaskan tiga sebab mengapa persoalan tentang kesetiaan rakyat terhadap raja penting kepada masyarakat tradisional [9M].
B. Huraikan empat keberkesanan karya kesusasteraan Melayu Tradisional dalam masyarakat [16].

2005.
1. Masyarakat Melayu zaman silam mempunyai bentuk undang-undang adat yang tersendiri yang kini dikenali sebagai kesusasteraan undang-undang.
A. Nyatakan dua kumpulan hasil kesusasteraan undang-undang Melayu tradisional dan tiga contoh karya kesusasteraan tersebut [5].
B. Jelaskan lima ciri kesusasteraan undang-undang Melayu tradisional beserta contoh ciri kesusasteraan tersebut [20].

2. Cerita binatang yang tergolong dalam cerita rakyat mengandungi banyak unsur moral. Dengan memberikan contoh, huraikan lima unsur moral yang terdapat dalam cerita binatang [25].

2006
1 A. Dengan memberikan contoh, jelaskan maksud sastera sejarah [5].
B. Huraikan empat ciri sastera sejarah [20]

2. Sastera Melayu zaman pra-Islam berunsur Hindu banyak dipengaruhi oleh epik Ramayana dan Mahabharata.
A. Nyatakan dua contoh karya sastera Melayu yang menerima pengaruh daripada kedua-dua epik tersebut [4].
B. Jelaskan tiga faktor mengapa epik Ramayana dan Mahabharata mempengaruhi penulisan sastera Melayu zaman itu [9].
C. Huraikan empat ciri karya sastera Melay zaman pra-Islam berunsur Hindu [12].

2007.
1. A. Jelaskan maksud sastera kitab dan latar belakang penulisannya. Sebutkan
nama lima pengarang sastera kitab (9).
B. Jelaskan dua bidang ilmu utama yang terkandung dalam sastera kitab (4).
C. Berdasarkan dua bidang ilmu utama dalam sastera kitab, pilih sebuah karya daripada setiap bidang ilmu utama tersebut dan huraikan persoalan yang terkandung di dalamnya (12).

2. Raja Ali Haji merupaan antara pengarang yang banyak memberikan sumbangan dalam kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan latar belakang beliau (10).
B. Sebutkan lima buah karya beliau yang penting dan jelaskan kandungan setiap karya tersebut (15)..

2008.
1. Jelaskan pengertian cerita mitos, dan huraikan empat golomgan cerita mitos yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu tradisional. (25).

2. Bukhari al-Jauhari merupakan antara tokoh yang memberikan sumbangan dalam kesusasteraan Melayu.
A. Jelaskan dua pendapat berbeza tentang asal-usul tokok ini (4).
B. Nyatakan karya tokoh ini (1).
C. Jelaskan latar belakang karya tersebut (4).
D. Huraikan empat sumbangan karya tersebut kepada khalayak zamannya
(16).

2009.
1. Dalam pustaka persuratan Melayu, syair merupakan jenis puisi yang kedua terbesar jumlahnya selepas pantun.
A. Namakan tokoh yang mempelopori penciptaan dan penulisan syair Melayu (1).
2. Huraikan tiga jenis tema syair Melayu (9).
3. Jelaskan lima fungsi syair dalam kehidupan masyarakat Melayu (15).

2. A. Huraikan lima ciri sastera lisan Melayu (10).
B. Bincangkan sindiran pengarang terhadap kehidupan masyarakat berdasarkan cerita jenaka (15).

Posted in Uncategorized | Leave a comment